Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego bogulak.pl dostępnego pod adresem http://sklep.bogulak.pl.

3. Sklep Internetowy sklep.bogulak.pl prowadzony jest przez Magdalenę Bogulak prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą "Igmar" z siedzibą w Warszawie, adres: 00-672 Warszawa ul. Piękna 52, NIP 113-094-37-00, (dalej: „Sprzedawca” lub „Strona”).

4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient Biznesowy (Strona)– osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca w tym celu ze Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl, w tym nabywająca Towar(-y);

b) Sklep Internetowy sklep.bogulak.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.bogulak.pl, za pośrednictwem którego Klient Biznesowy może kupić Towar(-y);

c) Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl w celu zaproszenia Klientów Biznesowych do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;

d) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Biznesowego Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl;

e) Konto (Konto Klienta Biznesowego) – podstrona serwisu Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl, za pomocą której Klient Biznesowy może dokonywać Zamówień;

f) Login (Login Klienta Biznesowego) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta i zabezpieczenia Konta przed dostępem osób trzecich, ustalany samodzielnie przez Klienta Biznesowego podczas procesu Rejestracji;

g) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta i zabezpieczenia Konta przed dostępem osób trzecich, ustalany samodzielnie przez Klienta Biznesowego podczas procesu Rejestracji;

h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta Biznesowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru(-ów), określające m.in. rodzaj i liczbę zamawianych Towaru(-ów);

i) Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Sprzedawcy i Klienta Biznesowego, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu, m.in.: strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne;

j) Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

k) Przepisy dot. danych osobowych -rozporządzenie OPE i Rady z 2016 r. (RODO) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych

5. Warunkiem korzystania przez Klienta Biznesowego ze Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień, co następuje przez naciśnięcie odpowiedniego, wyeksponowanego klawisza w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl przez Klienta Biznesowego dokonującego zakupu Towaru(-ów) po dokonaniu Rejestracji. Klient Biznesowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

6. Klienci Biznesowi mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.bogulak.pl oraz sporządzić jego wydruk.

7. Informacje o Towarze(-ach) podane w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2 PRZYSTĄPIENIE DO KORZYSTANIA

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl Klient Biznesowy powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego, spełniającego co najmniej następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej;

b) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej;

c) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

2. Warunkiem przystąpienia przez Klienta Biznesowego do korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl jest Rejestracja, która następuje przez wypełnienie odpowiednich rubryk formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez Klienta Biznesowego odpowiedniego klawisza.

3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w §2.2 powyżej na adres e-mail podany przez Klienta Biznesowego w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca:

a) dane do logowania: Login i Hasło Klienta Biznesowego, przy wykorzystaniu których Klient Biznesowy będzie mógł zamówić Towar(-y) w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl;

b) polecenie aktywowania Konta ze wskazaniem sposobu aktywacji,

4. W przypadku nie otrzymania przez Klienta Biznesowego wiadomości e-mail, o której mowa w §2.3 powyżej w ciągu 24 godzin od dokonania czynności rejestracyjnych Klient Biznesowy powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@permanentnywarszawa.pl lub numerem telefonu: 668-223-101 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00).

5. Klient Biznesowy może w każdym czasie usunąć swoje Konto w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@permanentnywarszawa.pl o następującej treści:

a) imię i nazwisko Klienta Biznesowego, jego adres zamieszkania, Login, Hasło,

b) „PROSZĘ O USUNIĘCIE MOJEGO KONTA ZE SKLEPU”.

§3 KORZYSTANIE

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru(-ów) poprzez Sklep Internetowy sklep.bogulak.pl Klient Biznesowy, który dokonał Rejestracji powinien:

a) zalogować się na Konto w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl, co następuje przez wpisanie Loginu i Hasła do odpowiednich rubryk panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl,

b) dokonać wyboru Towaru(-ów) dostępnego(-ych) w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl,

c) złożyć Zamówienie w formie elektronicznej, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

2. Złożenie przez Klienta Zamówienia, o którym mowa w §3.1 c) powyżej stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towaru(-ów)).

3. Po złożeniu Zamówienia, o którym mowa w §3.1 c) powyżej Klient Biznesowy w ciągu 24 godzin od jego wpłynięcia do Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl otrzyma od Sprzedawcy e-mail zatytułowany „Potwierdzenie zamówienia dla kupującego”, będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl

4. Aby potwierdzić wszystkie istotne elementy Zamówienia Klient Biznesowy powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu potwierdzającym wpłynięcie Zamówienia do Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl.

5. W przypadku nie otrzymania przez Klienta Biznesowego wiadomości e-mail, o której mowa w §3.3 powyżej w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia Klient Biznesowy powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@permanentnywarszawa.pl lub numerem telefonu: 668-223-101 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00).

6. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila, o którym mowa w §3.3 powyżej do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnego(-ych) Towaru(-ów) po otrzymaniu przez Klienta Biznesowego e-maila, o którym mowa w §3.3 .

7. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła itp.

8. Klient Biznesowy ma możliwość uiszczenia ceny za Towar(-y): gotówką przy odbiorze/za pobraniem lub przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.

9. Łączna cena za zakupiony(-e) przez Klienta Biznesowego Towar(-y) powinna zostać uiszczona przez Klienta Biznesowego w terminie wskazanym w wiadomości e-mail, o której mowa w §3.3 . Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

10. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w e-mailu, o którym mowa w §3.3 powyżej, przy czym nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych od wysłania przez Klienta Biznesowego tej wiadomości e-mail. W przypadku nie otrzymania przez Klienta Biznesowego zamówionego(-ych) Towaru(-ów) w powyższym terminie Klient Biznesowy powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@bogulak.pl lub numerem telefonu: 668-223-101 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00).

11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi Biznesowemu istotnych postanowień umowy sprzedaży Towaru(-ów) następuje poprzez przesłanie Klientowi Biznesowemu na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar(-y) wydruku faktury VAT oraz innych danych przewidzianych prawem.

12. W trakcie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę Klient Biznesowy nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione przez Klienta Biznesowego Towary będą dostępne w magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawców. W przypadku niedostępności danego Towaru(-ów), Klient Biznesowy zostanie niezwłocznie poinformowany w formie e-maila o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towaru(-ów) i zwrocie całej otrzymanej od niego sumy pieniężnej lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji pod adresem e-mail sklep@permanentnywarszawa.pl lub numerem telefonu 668-223-101 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00).

14. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

15. Sprzedawca może dostarczyć zamówiony(-e) Towar(-y) - wedle decyzji Klienta Biznesowego podjętej w czasie składania Zamówienia - za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki polskiego pocztowego operatora publicznego, dowóz własny przez Sprzedawcę na adres Klienta Biznesowego znajdujący się wyłącznie na terenie Warszawy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Klient Biznesowy może również odebrać zamówienie osobiście w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru. Koszty dostawy Towaru(-ów) będą podane na etapie wyboru przez Klienta Biznesowego sposobu dostawy w czasie składania Zamówienia.

16. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym(-i) Towarem(-ami), Klient Biznesowy powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Powyższe nie uchybia podnoszeniu roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi 19. W przypadku, o którym mowa w §3.16 powyżej Klient Biznesowy powinien bez zbędnej zwłoki:

a) wypełnić i podpisać (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) załączony do przesyłki protokół reklamacji, w obecności kuriera lub przedstawiciela polskiego pocztowego operatora publicznego. Wzór protokołu reklamacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, oraz

b) powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy pod adresem e-mail: sklep@bogulak.pl lub numerem telefonu: 668-223-101 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 16.00).

20. Klient Biznesowy zobowiązany jest do:

a) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl nie zamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla Klienta Biznesowego;

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę;

c) niedostarczania i nieprzekazywania Sprzedawcy ani osobom trzecim treści zabronionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

d) korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.

20.Zdjęcia Towarów przedstawiane w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl mają wyłącznie walor dekoracyjny i informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • W stosunku do Klienta Biznesowego, który dokonał Rejestracji w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o danych jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów Biznesowych przetwarzane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl, a w szczególności: obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl, jak również w celu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towaru(-ów), włącznie z dostawą Towaru(-ów) i obsługi reklamacji.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta Biznesowego właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta Biznesowego nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta Biznesowego.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Igmar Magdaleny Bogulak z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 52. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, na ww. adres bądź e-mailowokontakt@bogulak.pl

 • Działania Administratora podejmowane są na podstawie przepisów prawa dotyczących kontraktów oraz świadczenia usług, co spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) m.in. art. 6 ust. 1 lit. a) i b)  oraz art. 9 ust. 2  lit. a) oraz ustawy z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z późn. zm.).
 • Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do celów związanych z realizacją usług oferowanych przez Igmar Magdaleny Bogulak oraz działaniami poprzedzającymi realizację usługi, wykonywaniem zawartych  w dowolnej formie (także ustnej) umów oraz działaniami poprzedzającymi zawarcie umowy, marketingiem bezpośrednim dotyczącym własnych produktów i usług.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ręcznie i automatycznie, w szczególności w celu komunikowania o złożonym zleceniu zakupu, realizacji zamówienia, wykonania zawartej umowy oraz świadczenia usługi. W przypadku nie podania przez Państwa danych osobowych, istnieje ryzyko, iż Administrator nie będzie miał możliwości zrealizować zamówienia /umowy na Państwa rzecz, bądź będzie to utrudnione oraz nie będzie miał możliwości prawidłowo wykonać zawarte w dowolnej formie zobowiązania.
 • Państwa dane osobowe Administrator przekazywał będzie podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi, w celu realizacji zawartych z Państwem umów bądź realizacji zamówionego przez Państwa towaru(bądź w celu podjęcia działań ich poprzedzających), podmiotom tj.:[...]
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa  danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator informuje, że Państwa dane będą przechowywane do odwołania, jednak wg rodzaju danych min. przez okres 10 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi/ realizacji umowy bądź przez okres do przedawnienia roszczeń dla poszczególnych czynności bądź do dnia zakończenia działalności gospodarczej, bądź w zależności od rodzaju danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
 • Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Informujemy, że jeśli nie wycofają Państwo osobiście zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych Administrator będzie nadal przetwarzał je do celów wyżej wymienionych.
 • Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 • Jeżeli Klient Biznesowy umieszcza w serwisie Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dóbr osobistych tych osób.
 • W celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta Biznesowego przesyłanych drogą elektroniczną Sprzedawca udostępnia następujące środki techniczne: szyfrowanie danych, ochrona firewall, korzystanie z programów antywirusowych, cykliczna zmiana haseł.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient Biznesowy, a które uniemożliwiają Klientowi Biznesowemu poprawne korzystanie z Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Klienta Biznesowego danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

b) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym sklep.bogulak.pl w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory związane ze korzystaniem ze Sklepu Internetowego sklep.bogulak.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

2 Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2014.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu, które weszły w życie w trakcie realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta Biznesowego nie są wiążące dla tego Klienta Biznesowego.

 

POLITYKA ZWROTU I REKLAMACJI1. Klientowi Biznesowemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient Biznesowy wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta Biznesowego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient Biznesowy wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta Biznesowego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

a) Zwrot pigmentów, ze względu na specyfikę produktu (sterylność i antybakteryjność - barwnik wprowadzany do naskórka) jest możliwy jedynie w przypadku jego fabrycznego spakowania (stan nienaruszony). Po zerwaniu zabezpieczeń z nakrętki reklamacja nie może zostać uwzględniona.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient Biznesowy powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy).

3. Klient Biznesowy może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem http://sklep.bogulak.pl/uploads/odstapienie.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient Biznesowy wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi Biznesowemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta Biznesowego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta Biznesowego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta Biznesowego w pierwotnej transakcji, chyba że Klient Biznesowy wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient Biznesowy nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem takich płatności,

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient Biznesowy powinien odesłać na adres : Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak, ul.Piękna 52, 00-672 Warszawa lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Klient Biznesowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca wskazuje, że ze względu na charakter zamówionych przez Klienta Biznesowego rzeczy, może się okazać, że nie będą one mogły być odesłane pocztą w zwykłym trybie, co może spowodować zwiększenie kosztu zwrotu rzeczy.

9. Klient Biznesowy odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedawca zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą nie przysługuje Klientowi Biznesowemu w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta Biznesowego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której Klient Biznesowy wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient Biznesowy żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.